Odber noviniek, updateov a akciových produktov do emailu.
x

CBD a liečenie rakoviny: Čo hovorí veda?

Je známe, že kanabinoidy majú v onkológii paliatívne účinky vrátane úľavy od nevoľnosti a vracania v dôsledku chemoterapie, stimulácie chuti do jedla, úľavy od bolesti, zlepšenia nálady a problémov onkologických pacientov so spánkom. Počas uplynulých desaťročí sa nahromadili dôkazy o tom, že kanabinoidy nemajú priaznivé účinky len v paliatívnej starostlivosti, a začala sa skúmať "oblasť modulácie ochorenia". Potrebný je kvalitnejší výskum, no medzi doteraz preukáyané priame protirakovinové účinky patria vplyv na zmenšovanie nádorov, inhibícia rastu nových nádorových buniek a prevencia metastáz. Výskumníci preukázali regresiu niekoľkých rôznych typov rakoviny.

 

Autori recenzie dôkazov o CBD a rakovine z roku 2013 napísali: "kanabinoidy majú antiproliferačné a proapoptické účinky a je známe, že ovplyvňujú neovaskularizáciu nádorov, migráciu nádorových buniek, ich priľnavosť, schopnosť napádať a metastázovať. Klinické používanie delta9 THC a ďalších kanabinoidných agonistov však často obmedzujú ich nežiaduce psychoaktívne vedľajšie účinky, čo je dôvod, prečo sa v posledných rokoch výrazne zvýšil záujem o nepsychoaktívne kanabinoidné zlúčeniny ako kanabidiol (CBD). [1]

 

Niekoľko štúdií, ktoré sa venovali len THC a CBD ako syntetickým kanabinoidom, preukázalo protirakovinové účinky. V istej japonskej študii skúmajúcej v tejto súvislosti THC dospeli vedci k záveru, že u myší má protizápalové účinky a zmierňuje rast nádorov. [2]

 

Na základe ďalšej štúdie sa zistilo, že CBD môže predchádzať rakovine, ktorú spôsobuje fajčenie tabaku a ktorá súvisí s členom A1 z rodiny cytochrómu P450 1 (CYP1A1) čo je bielkovina, ktorá sa vyskytuje u ľudí. V nízkych množstvách je neškodná, no bolo preukázané, že vo vysokých koncentráciách spôsobuje rakovinu. [3]

 

Hoci sú THC aj CBD sami osebe účinné protirakovinové látky, ich kombinácia preukázala ešte vyššiu účinnosť liečby. Medzi CBD a THC je skutočný synergický vzťah - ako celok sú viac než súčet jednotlivých častí. Existujú dôkazy o tom, že kombinácia rôznych kanabinoidov a terpénov v produktoch získaných z celej rastliny má najväčší účinok.

 

"Konopa obsahuje okrem aktívnych kanabinoidov aj celý rad ďalších liečivých látok," povedal Dr. David Meiri, vedúci výskumu v izraelskej štúdii, ktorá je považovaná za doteraz najpodrobnejšiu šúdiu o používaní konopy u onkologických pacientov. "Terpenoidy a flavonoidy sa v nej obvykle nachádyajú v malých množstvách, no môžu mať prospešné liečebné účinky, najmä ako synergické zlúčeniny kanabinoidov". [4]

 

Čo sú to kanabinoidy CBD a CBG?

 

Kanabinoidy sú chemické zlúčeniny, ktoré sa prirodzene vyskytujú v rastline Cannabis sativa. Medzi viac ako stovkou identifikovaných kanabinoidov vynikajú predovšetkým tetrahydrokanabinol (THC), kanabidiol (CBD) a kanabigerol (CBG) pre ich rozličné vlastnosti a účinky na ľudský organizmus. Na rozdiel od THC, CBD a CBG nepôsobia psychoaktívne, čo znamená, že nevyvolávajú zmenený stav vedomia typický pre "vysokej".

 

Právny štatút a dostupnosť

 

Právny štatút CBD a CBG sa líši v závislosti od jurisdikcie. Vo väčšine krajín EÚ a USA je CBD legálne, ak neobsahuje viac ako 0.3% THC. CBG, hoci je menej známe, tiež postupne získava na popularite a dostupnosti, najmä v nutraceutických aplikáciách.

 

rakovinova bunka

 

Význam v medicíne

 

CBD a CBG sú študované pre svoje antiinflamačné, analgetické a neuroprotektívne účinky, ale najmä potenciálne protirakovinové účinky sú predmetom vedeckého záujmu. Výskum naznačuje, že tieto kanabinoidy môžu ovplyvňovať rast rakovinových buniek, indukovať apoptózu (programovanú bunkovú smrť) a obmedziť tvorbu nádorových ciev.

 

Táto úvodná časť poskytuje základnú orientáciu v téme a nastavuje rámec pre hlbšie pohľady na vedecké štúdie a ich zistenia, ktoré budú nasledovať v ďalších sekciách článku. Nasledujúca časť sa bude venovať detailnému prehľadu vedeckých štúdií a zistení týkajúcich sa protirakovinových účinkov CBD a CBG.

 

Vedecké štúdie a ich zistenia

 

Výskum v oblasti vplyvu CBD a CBG na rakovinu je rozmanitý a sľubný. Táto sekcia predstaví niektoré z kľúčových štúdií a diskutuje ich zistenia s dôrazom na mechanizmy, ktorými tieto kanabinoidy môžu pôsobiť proti rakovinovým bunkám.

 

Mechanizmy účinku

 

 1. Indukcia apoptózy: Niekoľko štúdií ukázalo, že CBD a CBG môžu indukovať apoptózu v rakovinových bunkách. Tento proces je kritický pre elimináciu poškodených alebo abnormálnych buniek a môže zastaviť šírenie rakoviny.
 2. Obmedzenie angiogenézy: Angiogenéza, proces tvorby nových krvných ciev, je kľúčový pre rast nádorov. CBD a CBG boli v štúdiách preukázané ako inhibítory tohto procesu, čo môže viesť k obmedzeniu rastu nádoru.
 3. Ovplyvnenie proliferácie buniek: CBD a CBG môžu znižovať mieru delenia rakovinových buniek, čo spomaľuje ich šírenie.

 

Vybrané štúdie a zistenia

 

 • CBD a rakovina prsníka: Štúdia zverejnená v "Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics" zistila, že CBD účinne inhibuje rast buniek prsníka in vitro a znižuje celkový rast nádoru in vivo.
 • CBG a rakovina čreva: Výskum publikovaný v "Cancer Research" ukázal, že CBG môže spôsobiť smrť rakovinových buniek čriev a zároveň chrániť zdravé bunky, čo naznačuje jeho selektívnu účinnosť.

 

Tieto štúdie sú len časťou rozsiahlejšieho korpusu výskumu, ktorý sa zaoberá potenciálnymi aplikáciami CBD a CBG v onkológii a poskytujú základ pre ďalšie klinické testovanie a vývoj terapeutických stratégií.

 

Prípadové štúdie a klinické skúšky

 

Ďalším dôležitým zdrojom informácií sú prípadové štúdie a klinické skúšky, ktoré ponúkajú praktické dôkazy o účinkoch CBD a CBG na pacientov s rakovinou.

 

 • Klinická štúdia CBD a melanómu: Jedna z nedávnych klinických skúšok zameraná na pacientov s pokročilým melanómom zaznamenala, že pridanie CBD k štandardnej terapii môže zlepšiť celkovú reakciu na liečbu a zvýšiť kvalitu života pacientov.
 • Pilotná štúdia CBG pri rakovine prostaty: Preliminárne výsledky pilotnej štúdie ukázali, že CBG môže potenciálne znižovať úrovne PSA (prostatický špecifický antigén) a inhibovať rast nádorových buniek u pacientov s rakovinou prostaty.

 

Tieto príklady naznačujú, že aj keď je ešte veľa práce na pochopenie a optimalizácii použitia CBD a CBG v liečbe rakoviny, existujú sľubné dôkazy podporujúce ich potenciál ako doplnkovú terapiu v onkológii.

 

rakovinove dna bunky

 

Potenciálne výhody a riziká

 

Napriek pozitívnym zisteniam je dôležité tiež rozpoznať potenciálne riziká a obmedzenia spojené s používaním týchto substancií:

 

 • Výhody: Zlepšenie kvality života, potenciálna redukcia vedľajších účinkov tradičnej terapie, možnosť cielenejšieho účinku na rakovinové bunky bez poškodenia zdravých tkanív.

 

 • Riziká: Interakcie s inými liekmi, neistota v optimálnej dávkovaní a potenciálne vedľajšie účinky, ktoré ešte neboli plne preštudované v kontexte dlhodobej liečby.

 

Záver tejto diskusie by sa mal zameriavať na nevyhnutnosť ďalšieho výskumu, aby sa tieto poznatky mohli preniesť do klinickej praxe a aby boli tieto terapie bezpečné a účinné pre širšiu populáciu pacientov.

 

Záver a budúce smerovanie

 

Záverom, objavujúce sa výskumy týkajúce sa CBD a CBG ukazujú veľký potenciál v oblasti liečby rakoviny. Mechanizmy, ako sú indukcia apoptózy, inhibícia angiogenézy a znižovanie rýchlosti delenia rakovinových buniek, naznačujú, že tieto kanabinoidy by mohli hrať kľúčovú úlohu v budúcej onkologickej terapii. Avšak, ako sme diskutovali, dôležité sú tiež prípadové štúdie a klinické skúšky, ktoré poskytujú reálnejšie dôkazy o ich účinnosti a bezpečnosti.

 

Budúce smerovanie výskumu

 

 • Rozšírené klinické skúšky: Potrebujeme viac štúdií na väčšom počte pacientov, aby sme mohli lepšie pochopiť, ako CBD a CBG pôsobia v rôznych typoch a štádiách rakoviny.
 • Podrobné mechanizmy účinku: Detailnejší prieskum na molekulárnej úrovni by mohol objasniť, ako presne CBD a CBG ovplyvňujú rakovinové bunky, čo by umožnilo cielenejšie a efektívnejšie terapie.
 • Interakcia s inými liečbami: Je nevyhnutné skúmať, ako sa CBD a CBG môžu kombinovať s tradičnými onkologickými liečbami, ako sú chemoterapia a radioterapia, aby sa maximalizoval ich terapeutický potenciál a minimalizovali vedľajšie účinky.

 

Odkazy a zdroje

 

Na záver, tento článok poskytuje prehľad a diskusiu o súčasnom stave výskumu CBD a CBG v kontexte rakoviny. Pre tých, ktorí majú záujem o hlbšie štúdium, odporúčam nasledovné zdroje:

 1. Vedecké časopisy a publikácie:

  • Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics
  • Cancer Research
  • European Journal of Cancer
 2. Knihy a monografie:

  • "Cannabinoids in Health and Disease" od Rosaria Meccariello a Rosanna Chianese
  • "Cannabis and Cannabinoids: Pharmacology, Toxicology, and Therapeutic Potential" od Franjo Grotenhermen a Ethan Russo
 3. Webové zdroje a databázy:

  • PubMed a Google Scholar pre recenzované články
  • ClinicalTrials.gov pre informácie o aktuálnych klinických skúškach
 4. Konferenčné zhrnutia a prezentácie:

  • Výročné zasadnutia American Cancer Society a podobných organizácií, kde sú často predstavované najnovšie výskumy

 

Tento článok zdôrazňuje potenciál, ale aj výzvy spojené s integráciou CBD a CBG do onkologických terapií. Napriek pozitívnym predbežným výsledkom je nevyhnutné pokračovať v detailnom výskume a klinickom hodnotení týchto zlúčenín, aby bolo možné zabezpečiť ich bezpečnosť a efektivitu pre pacientov s rakovinou.

 

Vyhlásenie o zodpovednosti

*Informácie uvedené v tomto článku slúžia len na vzdelávacie účely. Žiadna z uvedených informácií nie je určená ako náhrada lekárskej diagnózy a nemožno ju považovať za lekársku radu či odporúčanú liečbu. Táto webová stránka nepodporuje, neschvaľuje ani neobhajuje užívanie omamných alebo psychotropných látok či páchanie inej nezákonnej činnosti.

 

Zdroje informácií:

Kniha - Liečenie konopou, využitie CBD na medicínske účely, Leonard Leinow, Juliana Birnbaumova, California 2017
ChatGPT, apríl 2024


[1]. P. Massi, M. Solinas, V. Cinquina a D. Parolaro: "Cannabidiol as Potential Anticancer Drug," British Journal of Clinical Pharmacology 75, č. 2 (2013) page 303

 

[2]. D. Vara, M. Salazar, N. Olea-Herrero, M. Guzman, G. Velasco a I. Diaz-Laviada: "Anti-tumoral Effects of Cannabinoids on Hepatocellular Carcinoma: Role of AMPK Dependent Activation of Autophagy," Cell Death and Differentiation 18 (2011): 1099-1111.

 

[3]. P. Massi, M. Solinas, V. Cinquina a D. Parolaro: "Cannabidiol as Potential Anticancer Drug, pages 303-312

 

[4]. Ido Efrati: "Israeli Doctors to Use Cannabis to Treat Autism in First-of-its-kind Study," Haaretz, 29. august 2016, www.haaretz.com/israel-news/science/1.739199

 

Vyhlásenie o zodpovednosti

Informácie uvedené v tomto článku slúžia len na vzdelávacie účely. Žiadna z uvedených informácií nie je určená ako náhrada lekárskej diagnózy a nemožno ju považovať za lekársku radu či odporúčanú liečbu. Táto webová stránka nepodporuje, neschvaľuje ani neobhajuje užívanie omamných alebo psychotropných látok či páchanie inej nezákonnej činnosti.

 Konope v Chorvátsku

Chorvátsko prijalo pomerne progresívnejší prístup k marihuane, najmä v porovnaní s niektorými svojimi susedmi na Balkáne. V posledných rokoch došlo k zmenám v legislatíve, ktoré čiastočne dekrimi...

Od Rapé po Mapacho: Odhaľovanie slávnostných a liečebných výhod

Začiatkom tohto roka som mal prvú skúsenosť s posvätným tabakom, keď som sa zúčastnil slávnostnej potnej chýše pod vedením lakotskej medicinky. Predtým, ako sme vošli do rozpáleného horúceho st...

Ako na užívanie a dávkovanie kanabinoidov?

Spôsobu užívania a dávke CBD/CBG by sme mali venovať veľkú pozornosť, preto prinášame tento náš pohľad na to.

 

Vieme, že užívanie kanabinoidov je pre naše telo naozaj prospešné. O blahodá...

Sansara (Sanchezia nobilis)

Sanchezia nobilis, známy aj ako Sansara, je tropická rastlina pochádzajúca z Južnej Ameriky, ktorá je obdivovaná pre svoje žiarivé zelené listy s výraznými bielymi alebo žltými žilami a atraktí...